مقاومت

مقاومت (Resistance)

مقاومت محدوده یا سطحی از حرکت قیمت است که در آن فشار عرضه بر فشار تقاضا غلبه میکند و قیمت رو به کاهش می گذارد.

مقاومت