چارلز پی جونز

کتاب مدیریت سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری – چارلز پی جونز

این کتاب به دنبال روش های مفید و موثری است که برای فضای سرمایه گذاری امروزی موثر باشد و شما بتوانید با استفاده از این روش ها و مفاهیم در دنیای سرمایه گذاری امروزی به آن چیزهایی که می خواهید دست پیدا کنید. البته برخی از سرمایه گذاران خواسته های غیر واقعی دارند که این در نهایت می تواند باعث… ادامه »کتاب مدیریت سرمایه گذاری – چارلز پی جونز