تفاوت هوش مالی و هوش ذهنی

تفاوت هوش مالی و هوش ذهنی

همه مردم دنیا چه فقیر و چه ثروتمند مشکل مالی دارند. بسیاری فکر می کنند اگر پول زیادی داشته باشند مشکلات مالی آنها تمام می شود در حالیکه اینطور نیست و پول بیشتر مسائل مالی بیشتری را به دنبال دارد. پول به تنهایی مشکلات مالی شما را حل نمی کند. تحصیلات هم مشکلات مالی را اطلاعت بیشتر دربارهتفاوت هوش مالی و هوش ذهنی[…]