مدیریت ریسک

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

در سال های اخیر، بازارهای آتی و اوراق اختیار معامله، در دنیای مالی و سرمایه گذاری، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. اکنون به سطحی از نوآوری های مالی رسیده ایم که ضروری است همه متخصصین در امور مالی از چگونگی کارکرد این بازارها، نحوه استفاده از آنها و همچنین سازوکار تعیین قیمت در این بازارها اطلاعت بیشتر دربارهمبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک[…]