جان مورفی

ده فرمان جان مورفی

ده فرمان جان مورفی برای معاملات حرفه ای

نام جان مورفی بیش از سه دهه با تحلیل تکنیکال قرین بوده است. او در طی سال های فعالیتش مدیریت موسسه تحقیقات تکنیکی بازارهای مالی ، مدیریت ارشد چند موسسه مشاوره مالی و همچنین موسس شرکت موریس مورفی می باشد. وی در آخرین کتابش مهمترین اصول بصری بررسی و آنالیز حرفه ای را بیان می کند . براساس قواعد بنیادی… ادامه »ده فرمان جان مورفی برای معاملات حرفه ای