تاریخچه

تاریخچه بورس

تاریخچه بورس

در طول تاریخ تمدن، همواره بازرگانان به دنبال آن بودند تا ضرر و زیان های احتمالی ناشی از تجارت خود را کاهش دهند. در این زمینه، شراکت راه مناسبی بود که می توانست ریسک کسب و کار آنها را کاهش دهد چون با شریک شدن چند فرد در یک کسب و کار، سود و زیان های احتمالی آن کسب و… ادامه »تاریخچه بورس