بولکوفسکی

یافتن کف بازار به روش بولکوفسکی

یافتن کف بازار به روش بولکوفسکی

فهرست مطالب : – تغییر روند 3-2-1 – کف بالاتر – الگوهای نموداری – لوله های تحتانی – دیگر خسته شده اید! باید همه چیز را بفروشید – حجم معاملات بالا در کف – بی تفاوتی به اخبار بد – اخبار خوب بازار را بلند می کند فایل PDF : دانلود