بانک ایران

حقایق قدیمی ترین بانک ایران

بانک ایران -انگلیس یکی از بناهای قدیمی ایران است که در زمان ناصرالدین تاسیس شد و در دوره پهلوی اول، یکی از بانک های مهم ایران شد. امروز این بنا به یکی از شعبات بانک تجارت تبدیل شده است. بانک شاهی اولین بانک ایران است که در سال ۱۲۷۸ خورشیدی به دست «بارون جولیوس دو اطلاعت بیشتر دربارهحقایق قدیمی ترین بانک ایران[…]