جزوه آموزشی امواج الیوت

جزوه آموزشی امواج الیوت

جزوه آموزشی امواج الیوت (الیوت ویو) اصل امواج توسط نلسون الیوت کشف گردید. الیوت در در بازار سهام کشف کرد که تغییرات قیمت در بازار با ساختار خاصی انجام می‌گیرد که در واکنشهای چرخشی یک آهنگ اصلی را دنبال می‌کند. از این کشف ، او سیستم های منطقی بررسی بازار را توسعه داد. الیوت 13 نوع اطلاعت بیشتر دربارهجزوه آموزشی امواج الیوت[…]