اندیکاتورها

MACD

اندیکاتور MACD

این نسخه از اندیکاتور MACD  برای Meta trader4 می باشد. که  “خط سیگنال” (Signal Line ) در آن قابل مشاهده است. جهت استفاده برای نسخه Meta trader4 : دانلود جهت استفاده برای نسخه Meta trader5 : موجود نیست !