پرش به محتوا

الگوهای ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)

این الگوها نشان دهنده روند خنثی مقطعی میباشد و قیمت دوباره حرکت قبلی خود را ادامه خواهد داد.