پرش به محتوا

خطوط روند

خطوط روند (Trend Lines)

خطوط روند : خط روند یکی از ساده ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای تکنیکی است که تحلیلگران از آن استفاده می کنند.

خط روند صعودی (Bullish Trend Line)

خط روند صعودی خط صافی است که انتهای موج های نزولی (حفره) را به یکدیگر متصل میکند و شیب مثبت دارد.


خطوط روند

توجه کنید : برای رسم اولیه خط روند به دو نقطه نیاز هست ولی برای افزایش اعتبار خط روند نقطه سوم باید آن را تأیید کند.

خط روند نزولی (Bearish Trend Line)

خط روند نزولی نیز خط صافی است که انتهای موج های صعودی (قله) را به یکدیگر متصل میکند و شیب منفی دارد.

خطوط روند