الگوی سر و شانه های کف

الگوی سر و شانه های کف یا معکوس (Reverse head & shoulders bottom)

در واقع ساختار این الگو برعکس سر و شانه های سقف می باشد و حاکی از تغییراتی در حرکت روند و حجم معاملات وارونه نسبت به سر و شانه سقف است.

در این الگو قیمت بعد از حرکتی نزولی به سمت بالا حرکت میکند همراه با افزایش حجم معاملات برای کامل کردن شانه چپ و سپس به سمت پایین حرکت میکند برای ثبت کف قیمتی جدید و در ادامه با اصلاحی به سمت بالا حرکت میکند که همراه با حجم معاملاتی بیشتر از قبل است و سر الگو را تشکیل میدهد و با ایجاد حجم کمی در معاملات و نزول قیمت شانه راست شکل میگیرد و در نهایت با حرکتی به سمت بالا همراه با حجم سنگینی از معاملات و با شکستن خط گردن توسط قیمت، الگوی سر و شانه کف تشکیل میگردد.


الگوی سر و شانه های کف

پیدا کردن هدف قیمت

نحوه پیدا کردن هدف قیمت در الگوی سر و شانه های کف به این گونه است که فاصله سر تا خط گردن را اندازه گرفته(برای مثال 70 واحد) و سپس از نقطه شسکت به همان میزان اندازه (70 واحد) به سمت بالا هدف قیمتی الگو را مشخص میکنیم.