الگوی برگشتی سر و شانه های سقف

الگوی برگشتی سر و شانه های سقف (Reverse Head & Shoulders Top)

الگوی برگشتی سر و شانه های سقف تشکیل شده از شانه چپ ، سر و شانه راست است و خط کشیده شده خط گردن میباشد. شانه چپ در انتهای حرکت گسترده قیمت شکل میگیرد که حجم معاملات در آن به میزان قابل توجهی بالا است. بعد از اینکه قله سمت چپ شکل گرفت قیمت ها به مقدار مشخصی کاهش می یابد که عموما در حجم کم اتفاق می افتد. قیمت ها در قسمت گردن به سمت سر بالا میرود که با حجمی عادی یا سنگین همراه است و واکنش بعدی، حرکت قیمت به سمت پایین است که با حجم کمتر معاملات همراه  میباشد. شانه راست زمانی تشکیل میشود که قیمت ها دوباره افزایش یافته اما کمتر از قله مرکزی (سر) و تقریبا برابر با شانه چپ میباشد. حجم معاملات شانه راست در مقایسه با سر و شانه چپ کمتر است . خط گردن نیز از قسمت پایینی (حفره) شانه چپ کشیده شده و تا بعد از قسمت پایینی (حفره) شانه راست ادامه پیدا میکند. وقتی که قیمت خط گردن را به سمت پایین با اعتبار شکست تاییدی است نهایی از اتمام تشکیل الگوی سر و شانه های سقف.


الگوی برگشتی سر و شانه های سقف

پیدا کردن هدف قیمت

نحوه پیدا کردن هدف قیمت در الگوی سر و شانه های سقف به این گونه است که فاصله سر تا خط گردن را اندازه گرفته(برای مثال 70 واحد) و سپس از نقطه شسکت به همان میزان اندازه (70 واحد) به سمت پایین هدف قیمتی الگو را مشخص میکنیم.