شاخص میانگین جهت دار

شاخص میانگین جهت دار (average directional movement index)

شاخص میانگین جهت دار توسط J.Welles wilder ابداع گردید و برای تعیین حالات روند دار یا بدون روند بازار به کار می رود.

این اندیکاتور برای اندازه گیری قدرت و جهت حرکت روند موجود استفاده می شود. و تمرکز اصلی آن روی قدرت حرکت میباشد.

خط ADX ترکیبی از دو خط اندازه گیر حرکت قیمت (+DI و -DI ) می باشد. که خط +DI قدرت حرکت روند صعودی را و -DI قدرت حرکت روند نزولی را اندازه گیری میکند.

محاسبات

محاسبه ADX به طور قابل توجهی پیچیده است و فراتر از محدوده این آموزش می باشد ولی در زیر فرمولی کلی این شاخص را قرار داده ایم.
 شاخص میانگین جهت دار
این سه خط همواره در محدوده ای بین صفر تا صد رسم می شود. و دوره استاندارد جهت محاسبات نیز روی عدد 14 می باشد.

زمانی که خط ADX بالاتر از محدوده  40 باشد بدان معناست که قدرت حرکت روند (چه در حالت نزولی و چه در حالت صعودی) افزایش یافته است. و اگر این خط کمتر از عدد 20 باشد نشان دهنده بازار رنج است.

توجه داشته باشید زمانی که خط ADX با قدرت از محدوده 40 عبور کند ولی بالای محدوده نماند اشاره بر این دارد که روند خسته شده و امکان بازگشت روند وجود دارد. و زمانی که خط ADX به بالای محدوده 20 نفوذ کند بیانگر این است که روندی جدید در حال شکل گیری است.

دو تایید سیگنال نیز در این اندیکاتور وجود داری که یکی زمانی است که خط +DI از -DI عبور کند و نشانگر این است که بازار میل به صعود دارد و دیگری زمانی است که خط -DI از +DI بالاتر رود و نشانگر بازار نزولی را دارد.


شاخص میانگین جهت دار