حفره

حفره (Trough)

جایی که قیمت در یک بازه زمانی نتوانسته از آن پایین تر رود.

حفره