الگوی مستطیل

الگوی مستطیل (Rectangle pattern)

الگوی مستطیل با اسامی دیگری نیز نامیده می شود و تشخیص آن در نمودارهای قیمت کار ساده ای است. این الگو نشان دهنده مکثی در بین دو روند بازار است که طی آن حرکات قیمت بین دو خط افقی به صورت خنثی خواهد بود. الگوی مستطیل را گاهی با نام هایی مانند «محدوده معامله» و یا «ناحیه تراکم» نیز می نامند. به هر حال این الگو هرچه نامیده شود معمولا نشان دهنده یک بازار خنثی در روند موجود است و اغلب منجر به ادامه روند در جهت روند پیش از تشکیل آن خواهد شد.

از نظر ارزش پیش بینی بسیار شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که در مثلث متقارن دو خط همگرا داشتیم که در اینجا آن دو خط موازی هستند.

بسته شدن قطعی قیمت در خارج از این خطوط چه بالایی و چه پایینی علامت تکمیل شدن الگو و نیز نشان دهنده جهت ادامه حرکت روند خواهد بود. هرچند الگوهای مستطیلی نمی توانند به یک الگوی برگشتی تبدیل شوند و اغلب الگوی ادامه دهنده می باشند ولی یک تحلیلگر بازار باید همواره هوشیار باشد.

معامله بین دو محدوده نوسانی قیمت

برخی از چارتیست ها بین این دو خط موازی معامله می کنند بدین ترتیب که در نقاط کف خرید میکنند و در نقاط سقف فروش انجام می دهند. این تکنیک به خریداران کوتاه مدت اجازه می دهد که از اختلاف شناخته شده باند های قیمت بهره بگیرند و با وجود اینکه روندی در بازار وجود ندارد همچنان سود کسب کنند.  در صورت باقی ماندن این محدوده معاملاتی، انجام معاملات معکوس و تکرار آنها میتواند موفقیت آمیز باشد. وقتی خط روند شکسته شد معامله گر باید به سرعت از زیان احتمالی خارج شود و معامله جدید را در جهت روند جدید انجام دهد.