الگوی مثلث پهن شونده

الگوی مثلث پهن شونده (Broadening wedge)

الگوی دیگری وجود دارد که در حقیقت یک حالت غیر معمول و نسبتاٌ کمیاب از مثلث ها می باشد. این الگو به شکل یک مثلث واژگون یا عکس یک الگوی مثلث است. که الگوی مثلث پهن شونده نام دارد.  تمام الگوهای مثلثی که پیش از این مورد بررسی قرار گرفتند متشکل از دو خط به هم نزدیک شونده و یا همگرا بودند. الگوی پهن شونده همان طور که از اسم آن پیداست کاملا متضاد آنها می باشد. در این الگو خطوط روند بطور واضح از یکدیگر دور می شوند و شکلی شبیه یک مثلث در حال توسعه و انبساط را پدید می آورند. این الگو را بلندگوی دستی نیز می نامند.

یکی از علت های بزرگ وقوع این الگو می تواند علاقمندی بیش از حد تعداد زیادی از عموم به خرید باشد و در غالب مواقع یک سقف قوی و بزرگ را در بازار پدید می آورد.

 

الگوی مثلث پهن شونده