الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی (Descending triangle)

الگوی مثلث نزولی (کاهشی) دقیقاٌ تصویر عکس مثلث صعودی می باشد و در غالب اوقات به عنوان یک الگوی کاهشی مورد بررسی قرار می گیرد. در این الگو به خط کاهشی بالایی و خط صاف پایینی توجه کنید. این الگو نشان می دهد که فروسنده ها شتاب بیشتری نسبت به خریداران دارند و این مسئله عموماٌ باعث کاهش قیمت می شود. اخطار به فروش زمانی صادر می شود که قیمت خط صاف پایینی را با اعتبار بشکند.

توجه داشته باشید الگو زمانی کامل می شود که قیمت پایین تر از خط صاف پایینی بسته شود.


الگوی مثلث نزولی

پیدا کردن هدف قیمت

تکنیک محاسبه نیز دقیقاٌ مانند الگوی مثلث صعودی می باشد. به این ترتیب که باید ارتفاع الگو (AB) در سمت چپ محاسبه شود و معادل آن در قیمت نقطه شکست (C) اضافه شود.