الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی (Ascending triangle)

الگوی مثلث صعودی (افزایشی ) در حقیقت حالت های مختلف مثلث های متقارن محسوب می شوند. توجه کنید در این الگو  خط روند بالایی صاف می باشد در حالی که خط پایینی رو به افزایش دارد. این الگو نشان میدهد که خریداران شتاب بیشتری نسبت به فروشنده ها دارند و به عنوان یک الگوی افزایشی محسوب شده و اغلب بعد از شکست الگو، قیمت روند صعودی به خود میگیرد.

توجه داشته باشید الگو زمانی کامل می شود که قیمت بالاتر از خط صاف بالایی بسته شود.


الگوی مثلث صعودی

پیدا کردن هدف قیمت

حداقل هدف قیمتی بعد از شکست با اندازه گیری پهنای مثلث (AB) و مشخص کردن معادل این فاصله از نقطه شکست (C) به دست می آید.