الگوی حرکت موزون

الگوی حرکت موزون (Measured move pattern)

الگوی حرکت موزون که برخی اوقات نوسان موزون نیز خوانده می شود پدیده ای را تشریح می کند که در آن بازار افزایشی یا کاهشی بزرگ به دو حرکت موازی و مساوی تقسیم می شود.

این نظریه ادعا می کند که بازوی دوم صعودی در یک نوسان از نظر اندازه و شیب برابر صعود اول می باشد. موج تصحیح کننده میانی معمولا تا یک سوم یا نصف موج اول بازگشت می کند و سپس صعود دوم آغاز می شود.


الگوی حرکت موزون