الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها

الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها (Continuation head & shoulders)

در الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها ، نمودار قیمت بسیار شبیه به الگوی مستطیل می باشند تنها با این تفاوت که در یک روند صعودی نقطه قعر یا کف میانی نسبت به دو کف دیگر عمیق تر می باشد. در روند نزولی قله میانی نسبت به دو قله دیگر از ارتفاع بیشتری برخوردار است.بنابراین هر دو الگو را میتوان سر و شانه دانست که از روند قبلی تبعیت می کنند و بدین ترتیب نمی توان آنها را با الگوهای سر و شانه برگشتی اشتباه گرفت.


Edit ستون Duplicate ستون Add ستون Remove ستون الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها