پول

money

نگاهی به مشکلات نظام پولی جهان

پول از جمله ی عناصر زندگی بشر است که قدمت آن به چندین هزار سال می رسد. پس از آنکه داد و ستد به یکی از ارکان زندگی بشری تبدیل شد ، بشر همواره به دنبال راهی بود تا معاملات خود را سر و شکل منظم تری بدهد، چرا که مبادله ی کالا به کالا بعضا پاسخگوی ظرفیت رو به… ادامه »نگاهی به مشکلات نظام پولی جهان