الگوی سر و شانه های مرکب

الگوی سر و شانه های مرکب

حالت های مختلفی از الگوی سر و شانه ممکن است رخ بدهد که آنها را الگوی سر و شانه مرکب می نامند. در این الگو ممکن است دو سر داشته باشیم و یا دو شانه راست و یا چپ. البته این الگوها چندان رایج نیستند اما همان کاربردها را در پیش بینی بازار دارند. یکی از نشانه های مفید در مورد این الگوها تمایل بسیار شدید آنها برای رعایت تناسب در الگوی سر و شانه ها میباشد. این بدین معنی است که داشتن یک شانه واحد در سمت چپ شانه واحدی نیز در سمت راست به دنبال دارد و اگر دو شانه چپ داشته باشیم در سمت راست نیز انتظار دو شانه داریم.