اندیکاتورها

اندیکاتورها (Indicators)

اندیکاتورها مجموعه ای از ابزارهای کمکی هستند که برای مشاوره در زمینه قدرت روند، هشدارها و تاییدها در کنار الگوها یا سایر ابزارها مورد استفاده قرار می گیرند.

اندیکاتوهای روندی (Trend indicators)

 

 

اسیلاتورها (Oscillators)