پوشش

پوشش (Envelope)

 اندیکاتور پوشش (Envelope) تشکیل شده است از دو میانگین متحرک که سطوح بالایی و پایینی قیمت را مشخص می کنند. و برای معامله گران نقاطی که قیمت بیش از اندازه در یک جهت گسترش یافته را مشخص می کنند. و برای تشخیص محدوده حرکت قیمت مفید می باشد.

در اندیکاتور Envelope دو میانگین متحرک وجود دارد که با محاسبه بالاترین قیمت خط بالایی و با محاسبه پایین ترین قیمت خط پایینی شکل میگیرد. هر دو میانگین جهت تعیین امتداد مسیر خود، اطلاعات قیمتی میله یا شمعی یکسان را محاسبه می کنند.

اعتبار شکست

در حالی که معامله گران می توانند این روش را به شیوه های منحصر به فرد خود تفسیر و اعمال کنند ولی بسیاری از معامله گران از این اندیکاتور به این گونه  استفاده می کنند که وقتی قیمت به خط بالایی برسد آن را تاییدی جهت نزول قیمت و وقتی قیمت به خط پایینی برسد آن را تاییدی جهت صعود می دانند.


پوشش