قله

قله (Peak)

جایی که قیمت در یک بازه زمانی نتوانسته از آن بالاتر رود.

قله